voorbevochtigde acetondoekjes sds waterstofperoxide 50 pdf

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Veiligheidsinformatieblad - VWR- voorbevochtigde acetondoekjes sds waterstofperoxide 50 pdf ,Waterstofperoxide Gestis BE LTV 1,4 mg/m³ - 1 ppm 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 8.2.1 Passende technische maatregelen Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.Veiligheidsinformatieblad WATERSTOFPEROXIDE 3% volgens ...WATERSTOFPEROXIDE 3% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) Nr. 453/2010 Nederland - Versie 2.0 6/6 16.3 Literatuurverwijzingen en gegevensbronnen Veiligheidsinformatieblad Waterstofperoxide 35%.Veiligheidsinformatieblad - PeroxyChem

Chemische naam Waterstofperoxide REACH registratienummer 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 01-2119485845-22-0003 Leverancier FMC FORET s.a. Avenida Diagonal 530-532 08006 Barcelona (Spain) Tel: +34 93 416 7400 Productbenaming Net ZerO2 35% Hydrogen Peroxide Formule HO - OH Meldpunt E-mail: [email protected] ...

WATERSTOFPEROXIDE, conc. 35%, waterige oplossing

Werkplekinstructiekaart 1.203 WATERSTOFPEROXIDE, conc. 35%, waterige oplossing IDENTIFICATIE FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Synoniem zuurstofwater Kleur Kleurloos Verschijningsvorm Vloeistof Brutoformule H2O2 Geur Bijna reukloos Zelfontbrandingstemperatuur Nvt CAS-nummer 7722-84-1 Kookpunt 108 °C Explosiegrenzen Nvt ...

WATERSTOFPEROXIDE 35<50% Code : PDF Gratis download

3 Bladzijde : 3 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand (20 C) : Vloeistof. Uitzicht/Kleur : Helder, Kleurloos. Geur : Licht irriterende geur. ph-waarde : 1,5-4,0 Kookpunt/Kooktraject (1013 hpa) : C Stolpunt/Smeltpunt : -33 tot -50 C Ontbindingstemperatuur : > 108 C Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Explosiegrenzen in lucht Dampspanning (20 C) : ca. 0,1-0,3 mbar …

Veiligheidsinformatieblad WATERSTOFPEROXIDE 35%

WATERSTOFPEROXIDE 35% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 Nederland - Versie 1.1 5/6 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Waterstofperoxide Acute toxiciteit – Oraal LD50 rat 376 mg/kg – LD50 Dermaal konijn 3 000 mg/kg

Waterstofperoxide 50%? Bestel je Waterstofperoxide bij ...

Voor heel veel toepassingen van waterstofperoxide 50% is waterstofperoxide 12% het beste, niet-gereguleerde alternatief. Dit kunt u als particulier gewoon zonder vergunning blijven kopen en gebruiken. Wanneer u 4 flessen waterstofperoxide 12% van 1 liter koopt, dan krijgt u deze voor bijna dezelfde prijs als 1 fles waterstofperoxide 50% van 1 liter.

Versie:4 Waterstofperoxide 35% - qleantecom

Waterstofperoxide 35% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 13-05-2011 NL (Nederlands) 6/6 14.7. Bulktransport conform Bijlage II …

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

Waterstofperoxide in op-lossing … % 7722-84-1 PNEC 0,0138 mg/l water afgifte met tussenpozen Waterstofperoxide in op-lossing … % 7722-84-1 PNEC 0,013 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig) Waterstofperoxide in op-lossing … % 7722-84-1 PNEC 0,013 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig) Waterstofperoxide in op-lossing …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Emgas BV

opslagplaatsen mag de 50 °C (123 °F) niet overschrijden. Roken moet worden verboden in de opslagzones en tijdens het werken met het product of de containers. Borden "Verboden te roken" en "Verboden open vuur te gebruiken" moeten opgehangen worden in de opslagzones. De hoeveelheid brandbare of giftige gassen in een opslagruimte moet beperkt ...